PHÁ SƠN LÂM - ĐÂM HÀ BÁ
(Truyện đồng quê Nam Kỳ Lục Tỉnh)

● In lần thứ nhứt - Làng Văn (Canada) năm 2000.
● Tái bản lần thứ nhứt - Hương Cau năm 2009.
● Tái bản lần thứ hai – Hương Cau năm 2013.

Mục Lục
  1. Cảm tưởng (bài của Diên Nghị).
  2. Vét ao ăn Tết.
  3. Trâu già chẳng nệ dao phay.
  4. Con quỷ gò bướm quê tôi.
  5. Nhứt phá sơn lâm nhì đâm Hà Bá.
  6. Đồ quân ăn cướp.
  7. Văng vẳng tiếng chuông.
  8. Đám cháy đầu Xuân.