Nhạc Lễ Nam bộ
  1. Thổi kèn Xổ - Tổng phổ Đàn Dội
  2. Thổi kèn Xổ - Tổng phổ Đàn Dội


  3. Thổi kèn Xổ - Tổng phổ bài Bồng Chập
  4. Thổi kèn Xổ - Tổng phổ bài Bồng Chập


  5. Hòa tấu Ngũ Đối Hạ
  6. Hòa tấu Ngũ Đối Hạ


  7. Hòa tấu đờn Nam Ai - Thổi kèn Suốt
  8. Hòa tấu đờn Nam Ai - Thổi kèn Suốt

_________________

Sở Văn Hóa - Thể Thao & Du Lịch Long An thực hiện

Nhạc Lễ Nam Bộ


Tư Tụi: bộ võ nhạc (bộ đồ ngang), sáo, kèn
Ba Tu: trống, cò
Văn Được: cò, bơi bồng
Trung Dung: kèn, cò dựa
Út Bù: nhịp

Chỉ đạo chương trình: Võ Trường Kỳ

(2004)