Kim Vân Kiều

Nguyễn Du
Nguyễn Ngọc Bích dịch ra tiếng Anh