Hát Bội - Théâtre Traditionnel du Việt Nam

Huỳnh Khắc Dụng

Hát Bội (tiếng Việt):Théâtre Traditionnel du Việt Nam (tiếng Pháp):