Văn học miền Nam

Văn Học Miền Nam
*

Chương thứ nhất

TỔNG QUÁT

 

TIẾT MỘT: BỐI CẢNH MIỀN NAM

TIẾT HAI:  VĂN HỌC VIỆT HÁN

TIẾT BA:  VĂN HỌC NÔM

 Chương thứ hai

VĂN HỌC BÌNH DÂN

TIẾT MỘT: NGUYÊN LAI VÀ ĐẶC TÍNH

TIẾT HAI: TRUYỆN CỔ TÍCH

TIẾT BA: TRUYỆN TIẾU LÂM

TIẾT BỐN: TỤC NGỮ

TIẾT NĂM: CA DAO

TIẾT SÁU: VÈ

TIẾT BẢY: CÂU ĐỐ

Chương thứ ba

VĂN HỌC BÁC HỌC

ĐẠI CƯƠNG 

TIẾT MỘT: THỜI KỲ SƠ KHỞI   

Mạc Thiên Tích (1706-1780) và Nhóm Chiêu Anh Các (1736)

Võ Trường Toản ( ? - 1792)

Nguyễn Văn Thành ((1757-1817)

Lê Quang Định (1759-1813)

Ngô Nhân Tịnh (  ?  - 1813)

Trịnh Hoài Đức (1765-1825)

                  TIẾT HAI: THỜI KỲ PHÁT TRIỂN

Phan Thanh Giản (1796-1867)

Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872)

Huỳnh Mẫn Đạt (1807-1883)

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)

Tôn Thọ Tường (1825-1877)

Nguyễn Thông (1827-1884)

Phan Văn Trị (1830-1910)

Nguyễn Hữu Huân (1841-1875)

Phan Hiển Đạo (  ? - 1862)

Nguyễn Văn lạc (  ? -1915)

Chương thứ tư

NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ

 

Chương thứ năm

CÁC NHÀ VĂN QUỐC NGỮ TIỀN PHONG

Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

Huình Tịnh Của (1834-1907)

Trương Minh Ký (1855-1900)

Chương thứ sáu

CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HỌC QUỐC NGỮ MIỀN NAM

TIẾT MỘT: ĐẠI CƯƠNG

TIẾT HAI: BÁO CHÍ

TIẾT BA: DỊCH TRUYỆN TÀU
TIẾT BỐN: TRUYỆN THƠ
TIẾT NĂM: TIỂU THUYẾT

   I. Đại cương và thời điểm tiểu thuyết ra đời.

  II. Các tiểu thuyết gia đầu tiên.

     1. Nguyễn Trọng Quản (1865-1911)
     2. Trần Chánh Chiếu (1868-1919)
     3. Trương Duy Toản (1885-1957)
     4. Nguyễn Chánh Sắt (1869-1947)
     5. Lê Hoằng Mưu (1870-1941)
  III. Đặc tính của tiểu thuyết sơ khai.
  IV. Các nhà văn tiếp nối.

    1. Hồ Biểu Chánh (1885-1958) - Giọng đọc Nam Anh (wma)

     2. Tân Dân Tử (1875-1955)

     3. Phú Đức (1901-1970)

    4. Phi Vân (1917-1977)

    5. Hồ Hữu Tường (1910-1980)

  V. Kết luận.

TIẾT SÁU: THƠ MỚI
TIẾT BẢY: HÁT BỘI

TIẾT TÁM: CẢI LƯƠNG
TIẾT CHÍN: KHẢO CỨU PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Chương thứ bảy
TỔNG KẾT 

 

Phụ Lục

Bình-nguyên Lộc
Sơn Nam

Sách Văn Học Miền Nam
Hồ Biểu Chánh qua giọng đọc của Nam Anh (mp3)