Nguồn gốc chữ Quốc ngữ 1: Các nhà văn quốc ngữ tiền phong

Những nhà văn quốc ngữ tiên phong là những người đã dùng chữ quốc ngữ để phổ biến văn chương, học thuật trước tiên mà cũng là những người hô hào truyền bá chữ quốc ngữ đến đại chúng vào thời kỳ sơ khai.

Những nhà văn tiền phong ấy là Trương Vĩnh Ký, Hình Tịnh Của, Trương Minh Ký, đã sáng tác văn chương, đẩy mạnh việc truyền bá chữ quốc ngữ. Trong đó Trương Vĩnh Ký soạn và cho in ra Chuyện Đời xưa năm 1867, còn Huình Tịnh Của soạn quyển Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, in năm 1895. Họ đã là những nhà văn lớn, gây thành những phong trào tiên phong sau nầy.

1. Sự Đóng Góp Của Các Nhà Văn Tiền Phong

Trương Vĩnh Ký đáng được người đời tôn vinh lên hàng bác học như người ta đã làm, chính ông là học giả, là nhà văn tiền phong đã nhìn thấy khả năng chữ Quốc ngữ và ông đã phổ biến chữ Quốc ngữ đến quảng đại quần chúng.

Trước ông, chưa có ai làm việc nầy, cho đến thời đại của ông và công việc ông làm, cho thấy chữ Quốc ngữ đã được công chúng dùng đến. Như vậy nó đã được phổ biến chớ không phải chờ đợi đến người Pháp, người Pháp chỉ là kẻ nhúng tay vào cho nó tiến nhanh, ngõ hầu giúp cho việc cai trị của họ được dễ dàng. Cho nên người bình dân chống đối thực dân Pháp, cũng ngấm ngầm chống lại việc học chữ Quốc ngữ, nên trong mới có Ca dao trên.

Như đã nói, các nhà văn tiên phong gồm có: Trương Vĩnh Ký, Huình Tịnh Của và Trương Minh Ký. Trong phần nầy, trước tiên chúng tôi muốn dành một chỗ xứng đáng cho học giả Trương Vĩnh Ký, vì ông chính là người tiền phong dùng chữ Quốc ngữ và cổ vũ cho phong trào học Quốc ngữ.

a) Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

Tên thật của ông, là Trương Chánh Ký sau đổi thành Trương Vĩnh Ký, tên thánh là Jean Paptiste, tên chữ là Pétrus, tự Sĩ Tải. Vì vậy người ta thường viết tên ông là Pétrus Jean Paptiste Trương Vĩnh Ký, sanh ngày 6 tháng 12 năm 1837 tại làng Vĩnh Thành (tục danh Cái Mơn), tổng Minh Lý, huyện Tân Minh, phủ Hoằng An, tỉnh Vĩnh Long, sau nầy thuộc tỉnh Bến Tre.

Ông là con thứ ba của Lãnh binh Trương Chánh Thi và Nguyễn Thị Châu, năm 1842, được 5 tuổi, ông học chữ hán với ông giáo Học. Năm 1847, cha ông qua đời trong khi trấn nhậm ở một vùng gần Nam Vang (Phnom Penh), có lẽ sau đó, mẹ ông giao ông cho giáo sĩ Tám, với sự dìu dắt của vị giáo sĩ nầy, ông học chữ Quốc ngữ, sau đó giáo sĩ Tám mất, có nhà truyền giáo người Pháp tên Việt là linh mục Long, đem về nhà dòng chánh ở Cái Nhum (Bến Tre) cho học chữ La tinh.

Dưới triều vua Minh Mạng, năm 1835 hạ Chiếu cấm đạo, nên năm 1848, Linh mục Long đưa Trương Vĩnh Ký qua học tại Trung Học Pinhalu ở Campuchea, đây là trường đạo dành để dạy học trò người Việt, Miên, Lào, Thái Lan, Miến Điện và Trung Hoa , nhờ ở chung với học sinh các nước Đông Nam Á mà ông học nói và viết thông thạo các ngôn ngữ kể trên.

Năm 1851, Trương Vĩnh Ký theo Linh mục Long qua họctại Tổng Chủng Viện Viễn Đông Quốc Ngoại Truyền Giáo ở Poulo-Pénang (Hạ Châu). Trong 6 năm theo học ở Pénang, ông đã học về văn chương, khoa học, triết lý qua chữ La tinh, và ở tại đây, công có dịp học thêm các ngôn ngữ Pháp, Anh, Hy Lạp, Ấn Độ và Nhật.

Năm 1858, được tin mẹ mất, ông rời Poulo-Pénang trở về Cái Mơn, năm nầy ông được 21 tuổi. Hai năm sau, qua sự giới thiệu của Linh mục Lefèvre, Trương Vĩnh Ký ra làm thông ngôn cho Đại úy Jauréguiberry. Năm 1861, ông lập gia đình với bà Vương Thị Thọ rồi lập gia cư ở Chợ Quán (nay ở ngay tại góc đường Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, quận 5 Sàigòn). Năm 1862, ông bị chuyển ra làm việc ở Huế.

Năm 1863, Trương Vĩnh Ký được Pháp phái theo sứ bộ Nam triều do Phan Thanh Giản làm Chánh sứ, phái bộ sang triều kiến Pháp hoàng Napoléon III. Nhờ sứ trình nầy, ông có dịp viếng các nước Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ai Cập, Ý, La Mã. Tại La Mã, ông được Giáo hoàng Pio IX tiếp kiến, còn trong lúc ở Paris, ông kết thân với các nhà thông thái, danh vọng nước Pháp như Paul Bert, Duruy, Littré ... Ông được cử vào Hội viên của hội chuyên khảo về Nhân loại, và hội chuyên học tiếng Đông phương.

Từ năm 1886-1888, Trương Vĩnh Ký được bổ nhậm chức Giám đốc và dạy ngôn ngữ Đông Phương ở Trường Thông Ngôn ( Collège des Interprètes).

Ngày 16-9-1869, ông được Thống soái Nam Kỳ Ohier bổ nhiệm Chánh Tổng Tài tờ Gia Định Báo. Ông đã điều hành tờ báo nầy cho đến năm 1872, Năm nầy ông được thăng Tri Huyện và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Sư Phạm (Ecole Normal). Năm 1874, ông là giáo sư dạy chữ Quốc ngữ và chữ hán ở Trường Hậu Bổ (Collège des Stagiaires).

Từ 1866-1886, khoảng thời gian 20 năm nầy, ông chuyên về vấn đề văn hóa và giáo dục. Nhưng năm 1886, người bạn cũ của ông là Paul Bert sang làm Thống Đốc Nam Kỳ, vì tình bạn ông đã bước sang sân khấu chánh trị, một bước phù du mà cuối cùng cuộc đời ông nghèo nàn, danh vọng một thời đã mai một!

Trước tiên Paul Bert lấy tình thân hữu nhờ ông giúp cho vài việc liên lạc với triều đình Huế[1], sau sung Cơ Mật Viện và làm Giám quan, cố vấn cho vua Đồng Khánh.

Ngày 11-11-1887, Paul Bert mất, ông có dịp rời khỏi sân khấu chánh trị mà cả phía Pháp cũng như quan lại Nam triều, kẻ không tin cẩn, người lại không ưa ông. Trở về nhà, ông sáng tác và vui thú văn chương.

Trương Vĩnh Ký thiết tha với nền văn học Quốc ngữ, đọc Ý sách Chuyện Đời Xưa để thấy rõ hoài bão của ông:

Kêu rằng chuyện đời xưa, vì nó là những chuyện kẻ lớn trước ta bày ra để mà khen sự tốt, chê sự xấu cho người ta sửa cách ăn, nết ở cho tử tế.

Ta cũng có thêm một hai chuyện thiết tích mà có ý vị vui, dễ tức cười, cũng để cho người ta thấy khen mà bắt chước, thấy chê mà lánh.

Góp nhóp trộn trạo chuyện nọ chuyện kia, in ra để cho con nít tập đọc chữ quốc ngữ, cũng là có ý cho người ngoại quốc muốn học tiếng An Nam, coi mà tập hiểu cho quen.

Nay ta in sách nầy lại nữa: vì đã hết đi, cũng vì người ta dùng sách nầy mà học tiếng, thì lấy làm có ích. Vì trong sách ấy cách nói là chính tiếng An Nam ròng, có nhiều tiếng nhiều câu thường dùng lắm.

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

Năm 1888, ông xuất bản một nguyệt san lấy tên là Thông Loại Khóa Trình ( Miscellanées ou lectures intructives pour les éleves des écoles primaires, communales et cantonales et les familes), nguyệt san nầy số 1 không có ghi ngày tháng xuất bản, chỉ có ghi năm 1888, từ số 3 trở đi có ghi thêm Juillet 1888 và các số sau ghi mỗi số một tháng kế tiếp. Như vậy số 1 có thể ra vào tháng 5 (Mai) 1888 và số sau cùng là số 18 năm 1889, in khổ 16cm X 24cm, mỗi số có 12 trang.

Sau đây trích trang 3 số 1. ( Có hàng chữ Hán: Thường Bả Nhất Tâm Hành Chánh Đạo)

(Đạo) (Chánh) (Hành) (Tâm) (Nhất) (Bả) (Thường)[2]

Bảo

Coi sách dạy lắm, nó cũng nhàm; nên phải có cái chi vui pha vào một hai khi, nó mới thú.

Vậy ta tính làm ra một tháng đôi ba kì, một tập mỏng mỏng nói chuyện sang đàng, chuyện tam hoàng cuốc chí, pha phách lộn lạo xào bần để cho học trò coi chơi cho vui. Mà chẳng phải chơi không vô ích đâu, cũng là những chuyện con người ta ở đời nên biết cả. Có ý có chí thì thì lâu nó cũng thấm, như là trí con trẻ còn đang sáng láng sạch sẻ, tinh thần còn minh mẫn, tươi tốt như tờ giấy bạch, như sáp mềm, vẽ vời, uốn sửa sắc nào thế nào cũng còn đặng: tre còn măng dễ uốn, con còn nhỏ dễ dạy.

Phép học là trước học lễ sau học văn; được cả hai ấy mới ra con nhà gia giáo, biết phép tắc, lễ nghi, can thường, luân lý, biết chữ nghĩa văn chương, kinh sử, truyện cổ tích cổ kim ấy là đấng đợt con người tử tế: ở đời dù sao cũng chẳng nao, chẳng mếch: vì hể người (Đạo) (Tâm) ( Nhân) đạo tâm nhơn, người (Hiếu) (Tâm) Nhân) hiếu tâm nhơn, người (Hảo) (Tâm) (Nhân) hảo tâm nhơn, và người (Thiện) (Tâm) (Nhân) thiện tâm nhơn thì (Hoàng) (Thiên) (Bất) (Phụ) hoàng thiên bất phụ. Lấy đó làm mực mà ở thì nên, vì trời đất không lầm (Thiên) (Địa) (Bất) (Thác) thiên địa bất thác. Hãy cứ thường nắm một lòng làm đạo chính thì sẽ qua truông đời xống[3], xống bình an vô sự.

P. Trương Vĩnh Ký

Chẳng những Trương Vĩnh Ký là một nhà văn tiền phong xứng danh của nền văn học chữ quốc ngữ mà ông còn là một học giả rất nổi tiếng, ông đã được các vinh dự:

  • 1-10-1863: Lãnh huy chương Dõng sĩ cứu thế của Tòa thánh La Mã.
  • 27-6-1886: Lãnh huy chương Isabelle la Catholique của Tây Ban Nha.
  • 15-2-1876: Được cử làm hội viên Hội chuyên khảo về Văn hóa Á Châu.
  • 07-7-1878: Được cử làm hội viên Hội chuyên học địa dư ở Paris.
  • 17-5-1883: Lãnh huy chương Hàn Lâm Viện đệ nhị đẳng của nước Pháp.
  • 17-5-1886: Lãnh Tứ đẳng Long Tinh, Ngọc Khánh, Long Khánh của Nam triều.
  • 04-8-1886: Lãnh Bắc Đẩu Bội Tinh đệ ngũ đẳng của nước Pháp.
  • 03-6-1887: Lãnh Hàn Lâm Viện đệ nhất đẳng của nước Pháp.

Ông cũng có lãnh Hàn Lâm Viện đệ nhất đẳng của Hoàng Gia Cam Bốt.

Vua Đồng Khánh ban cho ông chức Hàn Lâm Viện thị giảng học sĩ.

Vua Khải Định ban hàm Lễ Bộ Tham Tri.

Vua Bảo Đại ban hàm Lễ Bộ Thượng Thư.

Trong khoảng năm 1873-1874, ông được liệt vào hàng thế giới thập bát văn hào, xếp theo mẫu tự như sau:

Bác sĩ Allemand, Banadona d” Ambrum, Bonhomme (Honoré), Cazot (Jules), Đại tướng Chambron, Bá tước Chambord, Christophie (Albert), Conte (Casimir), Desmaze (Charles), Duprat (Pascal), Dupuy (Charles), Garnier-Pages, Guizot, Lafayette (Oscar de), Lefèvre-Pontalis (Amédée), Marcon, Pétrus Ký, Thống chế Saldonha Oliveirae Daun.

Cộng tác với Pháp, nhưng chắc chắn Trương Vĩnh Ký không thích con đường chính trị, ông lại thiết tha với nền văn học chữ quốc ngữ, ông có chủ đích quay về sự nghiệp văn chương của mình, khi Paul bert mất, ông không ngần ngại từ bỏ sân khấu chánh trị, trở lại nghề dạy học, viết sách dạy các thứ tiếnng Đông phương, về phương diện nầy, ông là nhà ngôn ngữ học quảng bác, vì ông có thể nói và viết 15 ngôn ngữ Tây phương và 11 ngôn ngữ Đông phương.

Viết sách dạy người Pháp học tiếng Việt và ngược lại, dịch bộ Tứ Thư (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử), cũng như một số sách chữ Hán ra chữ quốc ngữ, cốt để phổ biến ngôn ngữ và tư tưởng Đông phương, chính ở phương diện nầy chúng ta thấy ông là nhà văn hóa, ở sân khấu chánh trị ông mong tạo sự thông cảm giữa người Việt và người Pháp, giữa những xung đột lớn lao về chánh trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước. Tuy theo đạo Thiên chúa nhưng phải nhận ông vẫn giữ được phong hóa Đông phương, thấm nhuần tư tưởng Khổng Mạnh, điểm nầy chúng ta xem lại bài di huấn của ông viết vào ngày 8-11-1870.

“Người đời sanh ký tử quy, đàng đi nước bước vắn vỏi lắm. Nhưng ai cũng có phận nấy, hể nhập thế cuộc bất khả vô danh vị, cũng phải làm vai tuồng mình cho xong đã, mới chun vô phòng được. Sự sống ở đời tạm nầy, đỏ như hoa nở một hồi sương sa; vạn sự đều chóng qua hết, tan đi như mây như khóị Nên phải liệu sức, tùy phận mà làm vai tuồng mình cho xong...”

Và sau đây là bài thơ ông sáng tác lúc gần ngày lâm chung:

Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quai,
Xô đẩy người vô giữa cuộc đời.
Học thức gửi tên con sách nát,
Công danh rốt cuộc cái quan tài.
Dạo hòn, lũ kiến men chân bước,
Bò xối, con sùng chắt lưỡi hoài !
Cuốn sổ bình sanh công với tội,
Tìm nơi thẩm phán để thừa khai.

Ông mất vào ngày 1 tháng 10 năm 1898, thọ 61 tuổi. Mộ của ông hiện ở góc đường Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng Sàigòn, trong khuôn viên nhà của ông ngày xưa ở Chợ quán. Thời Pháp, tưởng nhớ công nghiệp của ông, người ta đúc tượng ông, một người nho nhã mặc quốc phục, đầu bịt khăn đống, tay cầm quyển sách, tượng đặt trong khuôn viên trước Bộ Ngoại Giao và Dinh Độc Lập.

Tại Thủ đô Sàigòn, Bộ Giáo Dục dành một trường Trung Học Lớn mang tên ông, Trường Trương Vĩnh Ký nằm cạnh Trường Đại Học Khoa Học Sàigòn.

Kê ra những sách và bài của ông đã viết để thấy văn nghiệp của ông đồ sộ, phong phú và đa dạng[4]:

  1. Năm 1865: Cours pratique de langue Annamite, à l”usage du college des interpretes
  2. Năm 1867: Contes Annamite (Chuyện đời xưa)
  3. “ ”: Abrégé de Grammaire Annamite
  4. Năm 1872: Grammaire Francaise (Mẹo Luật dạy tiếng Lang sa)
  5. Năm 1875: Petit cours de Geographie de la Basse-Cochinchine
  6. “ ”: Histoire Annamite en vers (Đại Nam quốc sử diễn ca)
  7. “ ”: Cour de Langue Annamite (autographié)
  8. “ ”: Cour de Langue Mandarine ou de Caractes Chinois (autographié)
  9. “ ”: Kim Vân Kiều-Poème transcrit pour la première fois en quốc ngữ avec des notess explicatives, précédé d”un résumé succinet du sujet en prose et suivi de quelques pièces de vers relatives à la même histoire
  10. Năm 1876: Manuel des Écoles Primaires-(Syllabaire quốc ngữ, Histoire Annamite, Histoire Chinoise (en ananmite)
  11. “ ”: Quatre livres classiques en caractères Chinois et en annamite (autographié)
  12. “ ”: Alphabet quốc ngữ
  13. Năm 1877: Sơ học vấn tân Répertoire pour les nouveaux étudiants en caractères
  14. Năm 1879: Cour d” Histoire Annamite, en 2 volumes
  15. Năm 1881: Voyage au Tonkin en 1876 (Chuyến đi ra Bắc kỳ năm Ất hợi)
  16. “ ”: Retraite et Apothésose de Trương Lương
  17. “ ”: Les convenances et les Civilités Annamites
  18. Năm 1882: Saigon d”autrefois
  19. “ ”: Saigon d”aujourd”hui
  20. “ ”: Passe-temp (Chuyện khôi hài)
  21. “ ”: Apologie de Trương Lương (Trương Lương hầu phú)
  22. “ ”: Événement de la vie (Kiếp phong trần, 3è edition)
  23. “ ”: Fais ce que doit , advienne que pourra (Bất cượng)
  24. “ ”: Devois des Filles et des Femmes
  25. “ ”: La Bru (Thơ dạy làm dâu)
  26. “ ”: Défaut et Qualités des Filles et des Femmes
  27. Năm 1883: Guide de conversation Annamite Francaise (Sách tập nói tiếng An-nam Phangsa)
  28. “ ”: École domestique ou un Père et à ses Enfants
  29. “ ”: Caprises de la Fortune (Thạnh suy bỉ thời phú)
  30. “ ”: Procription des Corbeaux (Bài hịch con quạ)
  31. “ ”: Un lettré pauvre (Hàn nho phong vị phú)
  32. Năm 1884: Grammaire de la Langue Annamite (Sách mẹo tiếng Annam)
  33. “ ”: Tam tự kinh
  34. “ ”: Sơ học vấn tân
  35. “ ”: La Digne (Mắc cúm từ)
  36. “ ”: Jeux et Opium (Cờ bạc, nha phiến)
  37. “ ”: La Bucheron et la Pêcheur (Ngư tiều trường điệu)
  38. “ ”: Huấn mông ca Transcription et traduction en annamite et en francais
  39. Năm 1885: Alphabet Francais pour les Annamite
  40. Năm 1886: Conférence sur le Souvenir histoirique de Saigon et de ses environs
  41. “ ”: Cours de la Langue Annamite aux Européens-Phrasélogie-Thèmes versions
  42. “ ”: Cours d”Annamite aux Élèves Européens-Explication du Lục Vân Tiên
  43. “ ”: Cours d”Annamite aux Élèves Annamites-Explication du Lục Vân Tiên
  44. “ ”: Prosodie et Versification Annamite-Cour d”Annamite aux Élèves Annamite
  45. Năm 1886: Dispute de Mérite entre les six Animaux domestique (Lục súc tranh công)
  46. “ ”: Maitre et Élève sur la Grammaire Francaise (Thầy trò về mẹo luật tiếng Phangsa)
  47. “ ”: Kim Vân Kiều en prose-Converti et commenté en langue vulgaire pour les Élèves Annamite
  48. “ ”: Théâtre, Comédies, Chants, Chansons Annamite(Hát lý hò Annam) Cours aux Elèves Annamite
  49. Năm 1887: Cours de caractères Chinois, 2è année-Explication du Mencius, Thèmes, Versions et explication des pièces officielles
  50. “ ”: Vocabulaire des Mot usueles, Noms et termes Techniques, Scientifiques, et Administratifs
  51. “ ”: Livres Élémentaire de 3000 caractères (Tam thiên tự giải nghĩa)
  52. “ ”: Résumer de la Chronologie de l”Histoire et de la Production de l”Annam en Tableau Synoptiques (Ước lược sự tíchnước Nam)
  53. “ ”: Précis de Géographie
  54. “ ”: Les six Annimeaux domestiques (Lục súc)
  55. Năm 1888: Đại Nam thập nhứt tỉnh thành đồ
  56. “ ”: Miscellanées ou Lectures instructives pour les Élèves des Écoles primaire, communales et cantonales et les Familles
  57. Năm 1889: Poème populaire (Lục Vân Tiên)
  58. “ ”: Poème populaire (Phan Trần)
  59. “ ”: Cours de Siamois
  60. “ ”: Cours de Langue Malaise, professé et autographié jusqúà là 7è lecon
  61. “ ”: Đại Nam tam thập nhứt tỉnh địa đồ
  62. “ ”: Quatres Livres classiques en Caractères Chinois et en Annamite-Grande Étude Invariable Milieu
  63. “ ”: Grand Dictionnaire Annamite Francaise-1er feuille comme spécimen
  64. Năm 1890: Cours de Cambodgien (Ecriture et langue)
  65. “ ”: Vocabulaire du Cours d”Annamite
  66. “ ”: Vocabulaire du cours de Caractères Chinois
  67. Năm 1891: Cours de Littérature Chinoise
  68. “ ”: Cours de Littérature Annamite
  69. “ ”: Programme Générale d”Études des les Écoles Annamites
  70. “ ”: Modèles des Pièces officielles et administratives en caractères
  71. “ ”: Généalogie de la Famille de P Trương Vĩnh Ký
  72. “ ”: Sĩ viên thi thảo
  73. “ ”: Recueil de Brochures sur l”histoire de la littérature annamite, relié
  74. Năm 1894: Cours d”Annamite parlé (vulgaire)
  75. “ ”: Grand Dictionnaire Francais-Annamite (invachevé)
  76. ( 5 ): Grammaire de la Langue Chinoise (Mẹo chữ Nhu)
  77. “ ”: Grammaire Annamite en Annamite (Mẹo tiếng Annam)
  78. “ ”: Langage de la Cour en Extrême-Orient
  79. “ ”: Vocabulair Francais-Malais
  80. “ ”: Guide de la Conversation Malaise-Francaise
  81. “ ”: Vocabulair Francais-Cambodgien
  82. “ ”: Guide de la Conversation Cambodgienne-Francaise
  83. “ ”: Vocabulaire Francais-Siamois
  84. “ ”: Vocabulaire Siamoise-Francaise
  85. “ ”: Cours de la Langue Birmane
  86. “ ”: Vocabulaire Birman-Francais
  87. “ ”: Guide de la Conversation Birmane-Francaise
  88. “ ”: Cours de Ciampois
  89. “ ”: Vocabulaire Ciampois-Francais
  90. “ ”: Guide de la Conversation Ciampoise-Francaise
  91. “ ”: Cour de la Langue Laotienne
  92. “ ”: Vocabulaire Laotien-Francais
  93. “ ”: Guide de la Conversation Laotienne-Francaise
  94. “ ”: Cours de la Langue Tamoule
  95. “ ”: Vocabulaire Tamoul-Francais
  96. “ ”: Guide de la Conversation Tamoule-Francaise
  97. “ ”: Cours de la Langue Indoustane
  98. “ ”: Vocabulaire Indoustan-Francais
  99. “ ”: Guide de la Conversation Indoustane-Francaise
  100. “ ”: Minh tâm-La précieux Miroir du Coeur (en 2 vol)
  101. “ ”: Cours de la Géographie de l”Indochine avec carte générales et partiuculières en six parties: 1 La Cochinchine-francaise, 2 L”Annam central, 3
  102. “ ”: Cours d”Annamite écrit (Mandrin ou de caractères chinois)
  103. “ ”: Mencius-(Quatre Livres) No 3
  104. “ ”: Luận ngữ (Quatre Livres) No 4
  105. “ ”: Dictionnaire Chinois-Francais-Annamite
  106. “ ”: Annam Politiqye et Social
  107. “ ”: Dictionnaire biographie Annamite (ou De Viris illustribus regni Annamitici)
  108. “ ”: Flore Annamite
  109. “ ”: Produits de l”Annam
  110. “ ”: Dictionnaire Géographie Annamite
  111. “ ”: Les Droits de l”Annam dans la Vallée du Mékong (Mémoire sur)
  112. “ ”: Recueil de Chansons populaire Annamites
  113. “ ”: Recueil d”Oraisons funèbres Annamites
  114. “ ”: Recueil de pièces de théâtre Annamite
  115. “ ”: Sujets Histoiriques des Poèmes Annamites
  116. “ ”: Étude comparée sur les Langues, Écritures, Croyances, et Religions des Peuples de l”Indochine
  117. “ ”: Combinaisiondes systèmes d”écritures idéographique, hiérogkyphique, phonétique, alphabétique
  118. “ ”: Étude comparée des Langues et des Écritures des trois branches linguistique
  119. Năm 1937: Petit Dictionnaire Francais-Annamite à l”usage des écoles et des bureaux

Sau khi kê các tác phẩm của Trương Vĩnh Ký, chúng ta thấy khoảng thời gian 33 năm với 119 tác phẩm chúng ta được biết đến, có thể có những tác phẩm đã bị thất lạc nên không có trong danh sách nầy.

Văn nghiệp để lại đồ sộ, phong phú, đa dạng, gồm nhiều địa hạt như: Triết học, Văn học, Sử học, Địa lý... Riêng về ngành ngôn ngữ học, ông đã viết nhiều sách dạy tiếng Á Châu như: Trung Hoa, Lào, Kam pu chia, Thái Lan, Miến Điện, Mã lai, Ấn Độ chứng tỏ ông là nhà thông thái hiếm có, danh tiếng của ông chẳng những chỉ có ở trong nước mà còn có ở nước ngoài thời bấy giờ.

Cho nên về văn học chữ quốc ngữ, Pétrus Trương Vĩnh Ký thật xứng danh là một nhà văn tiền phong.

Trích Văn:

CƯƠNG TỪ THỨC TRUYỆN(6)

Năm Quang-thái đời Trần, ở trong xứ Hóa-châu (Huế, ngũ quang) có tên Từ-Thức vốn dòng-trâm anh. Cha người xưa dự bực công khanh, nhờ ơn vua nên mạng tù thân, làm quang Tể-huyện coi hạt Tiên-du. Gần miền có một chùa tên là Lam-tích, góp thâu cảnh bầu thiên, mẫu-đơn một đóa sen mấy nhành, tiếng đồn khắp hết gần xa, trẻ già náo-nức yến anh dập diều.

Từ-Thức cũng ra đi coi cho biết, tới nơi hoa mẫu-đơn, bỗng đâu xảy gặp một người xinh tốt lịch-sự quá chừng quá đỗi, trên trời cũng ít có, dưới đời thì hản không. Thấy nàng (Giáng-hương) bị kẻ giữ hoa bắt cầm, thì thương mới đòi trẻ tùy-nhi mà biểu nó đi hỏi vì cớ làm sao làm vậy? Người ta nói nàng coi hoa nên bị bắt. Từ-Thức rằng trọng vọng gì thứ ấy, mà khách tiên phải tay phàm nhủm-nha như vậy. Bèn bước tới cổi áo gấm ra cho thằng canh, mà xin tha cho nàng đi.

Nàng tiên cám ơn Từ-Thức hết lòng. Rồi từ tạ trở về cõi tiên. Chàng Từ-Thức từ ấy những thương những nhớ luôn luôn, nên buồn đi chơi mãi, những say cảnh vật thú vui. Sau treo ấn-tín từ chức quờn đi. Sắm thuyền tớ thầy đi lưu-linh dạo cảnh chơi, đụng hang nào ghé hang nấy coi; khỏi Xích-bích tới Viên-đào, trải qua non nước khắp nơi. Ngày kia trông ra cửa Thần-phù, (7) ngoài xa biển, ở bắc quấc chạy qua nam phương, mới nói với nàng Giáng-hương mà xin về thăm quê đặng có phú trối việc nhà cho an rồi hãy trở lại non tiên mà ở mãn kiếp cùng nhau. Nàng Giáng-hương mới năn nỉ cầm ở lại, mà chàng Từ-Thức rằng-rằng quyết một xin về. Đem nhau vào chầu chúa Tiên coi thử người phán dạy lẽ nào. Chúa tiên phán rằng chàng còn lòng tục chưa dời, còn nhớ tưởng sự đời bấy lâu thì thôi, về thì cho về, cho xe tiên đưa về. Giáng-hương mới trao một bức thơ phong làm của đưa chàng.

Chàng Từ-Thức cầm thơ từ tạ ra về. Tới nơi thì đã vật đổi sao dời khác xưa. Tìm nhà nhà chẳng còn; tìm người, người những mặt lạ cả; không thấy lấy một người quen, hỏi ông bà già cả, thì nói không biết, nói tên nói họ ra cũng không ai biết; các ông già nói: từ thuở nhỏ có nghe nói tên ấy họ ấy mà biết đã mấy đời rồi bây-giờ còn ở đâu mà tìm?

Từ-thức ngơ ngáo không biết làm sao, muốn trở lại non tiên cùng nàng Giáng-hương, hay đâu sự dở-dang ra rồi; xe mây đưa mình nó đã đi mất đi. Một mình bơ vơ ngao ngán, mới mở thơ ra mà coi, thì biết đã đành cách-biệt, không còn lẽ trở lại nữa được. Thở than than thở ra đi, chun vào ở núi Huỳnh-sơn, ở ăn đó làm sao thì biệt tích không rõ đặng.

(Miscellanées No 8 Decembre 1888, trang 15-16)

ĐỐI ĐƯỢC VỢ

Anh học trò khó lịch-sự bảnh bao người, đi khuyên giáo, tới nhằm cái nhà kia giàu có. Trong nhà thợ đương làm ầm ầm ạc ạc, cũng có tiếng thầy lang ( thầy thuốc) với thầy pháp tới đó nữa.

Con gái nhà ấy đã đúng tuổi chưa có chồng, thấy vậy thì thương, ra nói rằng: Thôi đừng có đi khuyên giáo làm chi mà xấu hổ đạo học trò, để tôi ra cho một câu đối, ai đáp được trúng ý tôi thì tôi sẽ lấy người ấy làm chồng.

Ai nấy nghe ham chợp rợp. Xin ra câu đối đi. Cô ấy ra rằng:

“Đế Nghiêu, đế Thuấn, đế Võ; Võ, Nghiêu, Thuấn, tam đế truyền hiền”.

Chú thợ mộc hớp tớp đối lại rằng:

“Bào rà, bào tách, bào xoi; xoi, rà, tách, ba bào phạt mộc”.

Thầy pháp cũng nóng đối rằng:

“Lôi thiên, lôi tướng, lôi bồng; bồng, thiên, tướng, tam thiềng trừ quỉ”.

Thầy chùa xen vào đối rằng:

“Bồ đề, bồ Tát, bồ lương; lương, Đề, Tát, tam bồ cứu khổ”.

Thầy lang lại đối rằng:

“Huỳnh cầm, huỳnh bá, huỳnh liên; liên, cầm, bá, tam huỳnh giải nhiệt”.

Anh học trò lịch ịch ở sau, đối rằng:

“Vương Văn, Vương Khải, Vương Thang; Thang, Văn, Khải, tam vương kế thánh”.

Đối trúng ý, trúng đề, cô ấy chấm được.

May cha chả là may; sẵn nhà, sẵn cửa, sẵn cơm, sẵn gạo; nhảy phóc vô đó một cái, sướng đã nên sướng!

(Chuyện khôi hài - Passe-temps - bài số 9)

________________

[1] Nhân Loại bộ mới số 4 ngày 15-10-1958 trang 30-32.

[2] Chúng tôi dùng chữ trong ngoặc thay cho chữ Hán.

[3] Chúng tôi để nguyên văn, không sửa chữa chánh tả, xống: sống.

[4] Chép theo Petite Dictionnaire Francais-Annamite.