Dừng bước

Kính mến gửi chị Vi Khuê

Cho tôi được buổi trở về thăm lại
Những con đường tiền kiếp đã đi qua
Từ vô thỉ, đường gian truân khổ ải
Đêm kéo dài đầy bóng quỷ hình ma.

Cho tôi thấy đứng trên bao ngả rẽ
Tâm tròn trăng treo sáng Đỉnh Thiên Thu
Từ lâu mệt vì chính tay mình vẽ
Những vườn hoa, những lăng miếu, lao tù...

Trên ác đạo ngát nụ cưởi hỷ xả
Sương dịu lành, hơi mát tỏa lâng lâng
Địa ngục, thiên đường ta chủ trương tất cả
Chính là ta, tác nhân cũng nạn nhân.