Càn-thát-bà

Gửi bạn hiền Mỹ Hòa

Đàn hát, ta ru nhạc cõi trởi
Nhưng lòng hoài vọng diệu âm thôi
Mười phương vũ trụ ta đi mãi
Tìm kiếm không ra, chân rã rời.

Ngày kia ta lắng tâm sâu thẳm
Tự đáy lòng vang khúc tuyệt vời
Mới hiểu diệu âm ta có sẵn
Thôi đừng phiêu bạt kiếm bên ngoài.