Vô ngại

Thoáng hiện vòm mây trong ngấn lệ
Tưởng trời đất lọt mắt xanh ai
Sớm mai dịu mát, tôi chiêm ngưỡng
Mỗi giọt sương trong chứa mặt trời.