Tiếng dội

Ghé hỏi nhà sư đang đốn củi
Nghe gì tiếng búa dội vào cây?
Sư moi kinh sách nằm trong đảy
Tiếng dội sườn non tắt mất rồi!