Tiếng ai

Nghĩ về Nguyên Chẩn
qua một bài thơ của ông


Mười năm phóng đảng, nhàu cơn mộng
Tỉnh giấc, hoàng hôn nắng úa màu
Đời dẫu muộn màng, nghe lảng đảng
Tiếng ai tiền kiếp gọi bên cầu.