Tâm

Gửi Vũ Tiến Lập

Tìm em suốt một đời dài
Chân trởi góc bể, khắp nơi mịt mùng
Chừng khi bỏ cuộc ung dung
Mới hay em sẵn sáng bừng ở ta.