Kinh điển

Gửi Trương Kim Anh

Còn Tuyết Sơn, còn dải sông Hằng
Còn vọng về ai Phật, Pháp, Tăng
Còn đóa sen thơm mùa Khánh Đản
Còn tâm gương báu rạng ngời trăng.

Người ở Phương Đông hay Phương Tây
Phương Nam, Phương Bắc phút giây này
Muôn lòng muôn hướng về chung hội
Bảo tạng, trang kinh sáng tuyệt vời.

Cầu thấu hiểu ý lời của Phật
Tự quy y Pháp nguyện chung lòng
Ôi kinh sách mở trời vô hạn
Mà trí con người bị đóng khung.