Hương và trăng

Đừng chận gió trùng dương lộng thổi
Hương rừng nhốt kín hoài công thôi
Bóng trăng dù khuất sau thành cổ
Sẽ vượt lên cao sáng khắp trời.