Hương trà

Tôi sống từng giây với ngụm trà
Kèo khi cạn chén, ý phôi pha
Những dòng chữ chết khô trên giấy
Không diễn tròn nguyên ý đậm đà.