Di-lặc Tôn Phật

Rồi đây kinh sách rã tan
Người thànhh ác quỷ hổn mang đất trời
Tìm trong máu đổ xương phơi
Bỗng dưng ta gặp nụ cười Thế Tôn.