Đuổi  bắt

Ta sinh từ chớm mầm mê vọng
Đuổi bóng quên mình bao kiếp xưa
Bóng chính là ta, ta chính bóng
Tuy hai mà một tự xưa giờ.