Cổ Nguyệt Trường Miên Nữ[*]
(古月長宀女)

Tôi đấy, cô nàng say giấc ngủ
Giữa trăng sơ cổ chẳng ai hay
Tỉnh ra, thế kỷ trôi qua mất
Gào rống trongg sương một tiếng dài

[*] Chiết tự Hồ Trường An (胡長安)