Cá chép

Gửi Cao Bình Minh

Tết đến, thôn quê xanh tịch mịch
Nước trong, gương sáng đẹp làu làu
Thừa nhàn cá chép trồi ăn mống
Khuấy động trởi hồng dưới đáy ao.