Bức màn

Ta có trong nhau từ vạn kiếp
Xưa giờ anh chẳng nhận ra em
Bởi tâm anh phù màn đen tối
Càng kiếm em càng xa em thêm