Bông hoa ánh sáng

Từ thuở xô nhào tòa kiến trúc
Gặp trên nền cũ đất sơ khai
Bông hoa ánh sáng giương nghìn cánh
Dập tắt muôn sao, nổ mặt trời.