Ánh trăng

Nghĩ về Omar Khayyam
qua một bài thơ của ông


Bước tới ồn ào, lui lặng lẽ
Ta về đình núi nhập vào trăng
Theo trăng, ta đến phòng hoa chúc
Và rọi sáng lòa trên nghĩa trang.