Tang lễ dân biểu Trần Văn Văn ngày 13-12-1966


Trụ sở Quốc Hội tại Sàigòn, 1966.


Mai Thọ Truyền, Phan Khắc Sửu, Trần Văn Văn.


Mai Thọ Truyền, Trần Văn Văn, Nguyễn Khánh và Phan Khắc Sửu (phía sau).


Hình của dân biểu Trần Văn Văn do người em rể ôm.


Chủ tịch quốc hội lập hiến Phan Khắc Sửu và đồng viện.


Dân biều Võ Hữu Thu, đơn vị Huế.


Linh mục Hồ Văn Vui, phó thủ tướng Nguyễn Lưu Viên và cựu bộ trưởng kinh tế Nguyễn Xuân Oánh.


Cựu thủ tướng Trần Văn Hương.


Tướng Mai Hữu Xuân và Trần Văn Đôn.


Chính trị gia Phạm Huy Cơ.


Tướng Trần Văn Đôn và linh mục Hồ Văn Vui.


Tướng Trần Văn Đôn và phó thủ tướng Nguyễn Lưu Viên.


Tướng Mai Hữu Xuân và linh mục Hồ Văn Vui.


Tướng Trần Văn Đôn đọc diễn văn chia buồn.


Chủ tịch quốc hội lập hiến Phan Khắc Sửu.


Lễ hạ huyệt dân biểu Trần Văn Văn.


Tang lễ dân biểu Trần Văn Văn tại nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi.