Thành phố Hồ Chí Minh: Biểu tượng của phát triển đô thị không kế hoạch