TUYỂN TẬP BIÊN KHẢO
Hồ Đắc A-Trang
Nguyễn Văn Trường


 • Viết về Nguyễn Văn Trường

 • Biên khảo của Nguyễn Văn Trường
  1. Cuộc tình lớn của tôi hay Một ông thầy giáo nghiêm túc nói chuyện tình
  2. Đối thoại
  3. Tôn sư trọng đạo và cái đạo thầy trò
  4. Nghĩ về học và dạy
  5. Bằng cấp
  6. Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ tự truyện
  7. Trường Phan Thanh Giản Cần Thơ hậu truyện
  8. Huế, Viện đại học, Cha Luận và chúng tôi

 • Biên khảo của Hồ Đắc A-Trang và Nguyễn Văn Trường
  1. Lên đàng
  2. Thưởng phạt và khích lệ
  3. Về nguồn
  4. Tuổi già
  5. Đi tìm hạnh phúc
  6. Đức khiêm cung của người tu học
  7. Người kế mẫu

  Trang Nhà
 • GS Nguyễn Văn Trường và Bà Hồ Đắc A-Trang (ảnh 2006)