Nguyễn Văn Trung
LỤC CHÂU HỌC

 1. Nguyễn Văn Trung - Tiểu sử
 2. Lời nói đầu
 3. Chương Mở Đầu: Một mảng văn học bị bỏ quên, bỏ qua
 4. Chương 1: Nho học ở vùng đất mới
 5. Chương 2: Diễn tiến truyện văn xuôi quốc ngữ
 6. Chương 3: Lịch sử Việt Nam nhìn từ miền Nam
 7. Chương 4: Buổi sơ khởi đạo Thiên Chúa ở miền Nam
 8. Chương 5: Cao Đài: đạo ở vùng đất mới
 9. Chương 6: Miền Bắc dưới mắt một người miền Nam (Trương Vĩnh Ký)
 10. Chương 7: Báo chí văn xuôi và lý luận
 11. Chương 8: Sinh hoạt văn hóa ở vùng đất mới
 12. Chương 9: Chính sách văn hóa của người Pháp và ảnh hưởng văn hóa Pháp ở miền Nam thời kỳ đầu thuộc địa
 13. Chương 10: Tình trạng ấn loát, phát hành và mối quan hệ với người cầm bút vào cuối tk19 đầu tk20
 14. Chương Kết: Những tiền đề về phương pháp luận
 15. Phụ Lục: Tiểu sử tác giả và đời sống viết văn, viết báo, tình hình ấn loát-phát hành

Trang Nhà