Vài Điều Căn Bản của Phật Giáo
theo nhãn quang của một bác sĩ
đã bị méo mó nghề nghiệp.

* * * * *
Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên

  1. Vài Điều Căn Bản của Phật Giáo: Phần 1 & 2
  2. Vài Điều Căn Bản của Phật Giáo: Phần 3 [Nói Về Thiền]
  3. Vài Điều Căn Bản của Phật Giáo: Phụ lục 1 [Những sai biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác]
  4. Vài Điều Căn Bản của Phật Giáo: Phụ lục 2 [Nói về Tiểu thừa và Đại thừa]
  5. Vài Điều Căn Bản của Phật Giáo: Phụ lục 3 [Nói về Bà-La-Mật]

Trang Nhà