TÁC GIẢ

  • Hồ Đắc Duy & Nguyễn Bá Triệu
  • Lê Tắc
  • Lý Tế Xuyên
  • Monique Chemillier-Gendreau
  • Nguyễn Phúc Tộc - Hội Đồng Trị Sự
  • Phạm Văn Sơn
  • Trần Trọng Kim
  • Trịnh Hoài Đức

SÁCH SỬ-ĐỊA VIỆT NAM